Editorial Team

Editor-in-Chief

A. D. Dyudyun

Editorial Board members

V. V. Abramov
D. G. Bashmakov
Yu. K. Bolbot
V. V. Koldunov
G. N. Kremenchutskiy
G. I. Makurina
V. I. Mamchur
L. Yu. Naumenko
T. A. Pertseva
L. A. Pogrebnyak
N. N. Polion
V. A. Potapov
N. Yu. Reznichenko
I. S. Shponka
V. I. Snisar
V. P. Stus
T. V. Svyatenko
S. V. Zakharov
V. K. Zakharov

Executive secretary

V. V. Gorbuntsov


Editorial Council

R. F. Aiziatulov (Sloviansk)
Yu. V. Andrashko (Uzhgorod)
L. G. Barabanov (Minsk)
G. M. Belyaev (Kharkiv)
V. A. Bocharov (Odesa)
L. A. Bolotna (Kharkiv)
S. A. Bondar (Vinnytsya)
G. M. Bondarenko (Kharkiv)
A. M. Daschuk (Kharkiv)
O. I. Denisenko (Chernovtsy)
N. A. Dudchenko (Poltava)
A. Ye. Fedorenko (Kyiv)
V. P. Fedotov (Zaporizhya)
V. V. Gladyshev (Zaporizhya)
S. A. Halnykina (Ternopil)
I. I. Horpinchenko (Kyiv)
A. D. Kalyuzhnaya (Kyiv)
S. G. Karimov (Baku)
B. G. Kogan (Kyiv)
Yu. B. Kovalenko (Zaporizhya)
L. N. Kovalyova (Odesa)
V. G. Kravchenko (Poltava)
A. I. Kurchenko (Kyiv)
Ya. F. Kutasevich (Kharkiv)
M. N. Lebedyuk (Odesa)
A. I. Litus (Kyiv)
A. I. Makarchuk (Dnipro)
G. I. Mavrov (Kharkiv)
A. Ye. Nagorniy (Kyiv)
V. I.Stepanenko (Kyiv)
S. G. Svyryd (Kyiv)
V. E. Tkach (Ivano-Frankivsk)
A. Sh. Vaisov (Tashkent)
S. A. Vozianov (Kyiv)